Supermassivt svart hål i Vintergatssystemets centrum
Nya uppskattningar stärker tidigare hypoteser
 

Med observationsdata som sträcker sig från 1992 till 2000 presenteras snart nya resultat som stödjer tidigare framlagda hypoteser om att ett s k supermassivt svart hål härbärgerar i Vintergatssystemets centrum. 

A Eckart och medarbetare presenterar i dagarna resultaten av ett observationsmaterial som insamlats under nästan tio år med ett par av världens största teleskop, New Technology Telescope (NTT), vid European Southern Observatory i Chile och Keck Telescope vid Keck Observatory på Hawaii. Under denna tid har man studerat stjärnor nära centrum av vår egen galax, Vintergatssystemet. Dessa stjärnor rör sig liksom vår egen sol kring Vintergatssystemets centrum, men deras närhet till de centrala delarna gör att deras rörelser kan ge information om det supermassiva svarta hål som förmodas ligga där.

Massan hos det supermassiva svarta hålet uppskattas till fem miljoner gånger solens massa. Även om osäkerheten i bestämningarna är stor (massuppskattningen ligger mellan två miljoner och åtta miljoner solmassor) så överensstämmer värdet bra med vad tidigare undersökningar har givit.

Till höger visas ett svart hål i närbild
Bild: astronomi.nu

 
© astronomi.nu 2002